AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 5. 01. 2019 r. podjął uchwały których treść można znaleźć w linku poniżej.
Zatwierdzony został nowy Regulamin Hodowli Psów Rasowych, który wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.
Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zmianami i komunikatami.
Link: http://zkwp.pl/index.php/komunikaty-zkwp


UCHWAŁA ZG ZKwP
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2019 ROK NIE ULEGŁA  ZMIANIE I WYNOSI 70 ZŁOTYCH.


Prosimy o wpłaty bezpośrednio w kasie Oddziału w godzinach jego otwarcia lub na konto bankowe. W przypadku opłacania składki członkowskiej w imieniu innej osoby niż posiadacza konta bankowego prosimy w tytule wpisać imię i nazwisko osoby za którą płacona jest składka.

Numer rachunku bankowego Oddziału:
30 8805 0009 0047 3346 2000 0010


Zarząd Oddziału przypomina o zbliżającym się terminie złożenia PIT-6 za 2019 rok do 20 stycznia 2019.
Poniżej link do strony skąd można pobrać deklarację.

LINK DO DEKLARACJI PIT-6 << kliknij tutaj >>


Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Hodowlana ZKwP Oddział w Nowym Sączu zwraca się z prośbą do wszystkich członków i hodowców o aktualizację swoich danych adresowychi adresu email.

Prosimy także o przesłanie za pośrednictwem emaila lub zgłoszenie osobiście w biurze oddziału stanu aktualnie posiadanych psów hodowlanych i niehodowlanych.

Informację adresowe oraz aktualizacje posiadanych psów prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść maila:
Imię i nazwisko
: ….
Aktualny adres zamieszkania: …
*Adres do korespondencji jeśli inny niż zamieszkania: …
email:

Stan aktualnie posiadanych psów
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. ….

Psy/suki (sprzedane, będące na współwłasność, nie żyjące):
Imię i przydomek psa/suki, nr rejestracyjny, nr PKR. …


Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - 26.08.2018
Dobra koło Limanowej

BEST IN SHOW

 


 

XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 19.08.2018
Gorlice - Stadion OSiR


 VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX FCI
w Nowym Sączu
03.06.2018

Best in Show


W zakładce RANKING WYSTAWOWY 2017 zamieściliśmy wyniki rankingu ogłoszone podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 23.03.2018.

Poniżej Zwycięzca Rankingu w kategorii Najlepszy Pies Oddziału 2017

X-ROBIN od Dvou Orehu wł. Słowińska Renata


Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania za obecność wszystkim Członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.03.2017. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pracy Oddziału, pracowali przy organizacji wystaw, organizowanych testach, egzaminach, przeglądach i szkoleniach.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym w Rankingu wystawowym za rok 2016. W zakładce rankingu w Menu znajdują się wyniki oraz zdjęcia z wręczenia dyplomów i pucharów.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było także okazją wręczenia 18-stu osobom Odznaczeń Honorowych przyznanych na wniosek Zarządu Oddziału przez Kapitułę Odznaczeń przy ZG ZKwP. Składamy wszystkim odznaczonym gratulację i dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Oddziału i jego członków. Dziękujemy Koleżance Marioli Poręba, która wykonała zdjęcia podczas uroczystości wręczenia odznaczeń  i ogłoszenia wyników rankingu.


 

KOMUNIKAT Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP

Po konsultacji telefonicznej w dniu 01.03.2017 r. z Biurem ZG ZKwP informujemy, że poniższy komunikat dotyczy osób będących członkami ZKwP i jest zaleceniem! dla hodowców a nie nakazem. W związku z powyższym to hodowca decyduje o wyborze chipa a Oddział mu nie narzuca konkretnych chipów z kodem 616 czy 900. Zalecenie GKH ZKwP dotyczy szczeniąt które zostaną dopiero poddane chipowaniu a nie psów już je posiadających.
-----------------

L. Dz. 514/2017
Związek Kynologiczny w Polsce
Wszystkie Oddziały

W związku z pojawieniem się na polskim rynku mikrochipów z kodem początkowym 900, Główna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca się z prośbą, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.
Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawić się w polskiej dystrybucji. Są to mikrochipy, którym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Międzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierząt ICAR w Rzymie Chipy te pochodzą z Chin lub Taiwanu i nie pozwalają na jednoznaczne określenie kraju pochodzenia zwierzęcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mogą powodować problemy dla psów eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranicą w narodowej organizacji kynologicznej.
Mikrochipy w Polsce powinny zaczynać się od numeru 616.
Prosimy przekazać informację Kierownikom Sekcji oraz poinformować hodowców i lekarzy weterynarii, z którymi Państwo współpracujecie.

W imieniu GKH ZKwP
Sekretarz GKH
Joanna Szymczyńska


 Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami


W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP


Komunikat

Informujemy wszystkich hodowców, że koszt przejazdu komisji dokonującej przegląd miotu u hodowcy wynosi 0,8358 gr za każdy kilometr liczony tam i z powrotem od siedziby Oddziału do miejsca przeglądu. Istnieje możliwość przyjechania po członków komisji i odwiezienia po przeglądzie, należy jednak wcześniej skontaktować się z Oddziałem w celu uzgodnienia terminu i sposobu rozliczenia.


W dziale "Przepisy" została dodana nowa zakładka na temat USTAWA z dnia 16 września 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przepisami prawnymi które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. a są bardzo ważne dla wszystkich właścicieli zwierząt oraz hodowców psów rasowych.

Link do artykułu