BADANIE DNA

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

 - dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

 INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:

  1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
  2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
  3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
  4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
  5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

 
Badanie Profilu DNA

1.    Instrukcja dla właściciela

·        Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA, Zlecenie badania DNA psów)

DO POBRANIA: Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA <<< KLIKNIJ TUTAJ>>

 

DO POBRANIA: Zlecenie badania DNA psów <<< KLIKNIJ TUTAJ>>


W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY -  ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział NOWY SĄCZĄ

·       Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:
Numer konta: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

 Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów )

 

W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK” oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
np. Jan Kowalski – ZKwP,
jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy

·       Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

 

Kompletne zlecenie:
Próbka,
Zlecenie badania DNA psów,
Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
lekarz weterynarii przesyła na adres:

 Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

 Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

 
Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie pobierającej materiał do badania.

Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.

 ·       Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.

 ·       Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.

 2.    Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów, znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:

https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf

https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy

 


Komunikat ZG ZKwP z dnia 21.03.2023

 BADANIE GENETYCZNE PROFILU DNA – INFORMACJA

 1. Laboratorium Genetyki Molekularnej – Balice może potwierdzić i wpisać do bazy DNA – ZKwP zgodność ze standaryzacją ISAG Certyfikatów DNA wydanych przez: VetLab , Laboklin i EVG (Eurovetgene).

 2. Certyfikat Potwierdzenia Pochodzenia (jedno lub obustronny) będzie wydawany dla psów, których badanie genetyczne profilu DNA zostały wykonane w LGM w Balicach w cenie wykonania profilu.

W przypadku wykonania badania profilu DNA w innych laboratoriach zgodnie ze standaryzacją ISAG, LGM w Balicach wprowadzi te wyniki, ale za wystawienie Certyfikatu Potwierdzenia Pochodzenia będzie naliczana standardowa opłata zgodna z cennikiem LGM w Balicach.

3. Jeżeli rodzice psa mają już badanie genetyczne profilu DNA (Certyfikat) to prosimy o dołączenie certyfikatu do „Zlecenia badania DNA psów”

Uwaga: jeżeli badanie było wykonane w LGM w Balicach wystarczy podać numer badania.

4. Badanie genetyczne profilu DNA nie dotyczy reproduktorów, które uzyskały uprawnienia przed 01.03.2023r.

Uwaga: jeżeli właściciel reproduktora chce uzupełnić jego uprawnienia o badanie genetyczne profilu DNA – może to zrobić.

GKH zaleca zrobienie profili DNA dla wszystkich aktualnie używanych reproduktorów i suk hodowlanych.

5. Jeżeli zlecający badanie poda adres płatnika/właściciela to LGM – Balice prześle Certyfikat na wskazany adres.

Uwaga: podanie adresu oddziału macierzystego właściciela psa – ułatwi pracę LGM.

6. Krew do badań genetycznych profilu DNA pobiera i wysyła lekarz weterynarii – w innych przypadkach materiał nie zostanie przyjęty przez LGM w Balicach!

7. Jeżeli krew jest pobierana od kilku psów tego samego właściciela to prosimy o przesyłanie do kilku „Protokołów pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA” jednego „Zlecenia badania DNA psów”.

8. Po wprowadzeniu systemu informatycznego przez ZKwP dotyczącego: DNA, RTG i CZIP oddziały będą miały dostęp do naszej bazy danych.

9. Certyfikaty, które LGM w Balicach przesyła do oddziałów są własnością właścicieli badanych psów. Na ich podstawie biuro dokonuje wpisu do rodowodu oraz kopii rodowodu w Oddziale.

10. Opłata za badanie wynosi 195 zł dla członków ZKwP. Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.