Przegląd hodowlany od 01.05.2020

Zgodnie z komunikatem ZG ZKwP poniżej znajdują się "Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” uchwalone przez Zarząd Główny w dniu 28 kwietnia 2020 r. jako rozwiązanie na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli.

Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują od dnia 1 maja 2020 r. Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ani nie unieważnia dodatkowych wymagań hodowlanych, wynikających z załącznika nr 10 do Regulaminu. Wszystkie regulaminy użytkowe, czyli dotyczące prób i konkursów pracy psów, pozostają w mocy.

W przypadku nie posiadania przez psa/sukę dodatkowych wymagań wynikających z załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych lub przypadków nie przewidzianych poniższą procedurą przeglądu hodowlanego należy składać indywidualnie wnioski do Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

 

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO na dzień 07.09.2020
(otrzymane z ZG ZKwP w dniu 16.09.2020 r)

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

 2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności, w miarę możliwości przez sędziów członków oddziału organizującego przegląd.

 3. Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:

 a) Zgłoszenia psa – zawierający dane psa

 b) Protokołu przeglądu hodowlanego - zawierającego datę i miejsce przeglądu, nazwisko sędziego, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli/ nie dopuszczony do hodowli/do ponownego przeglądu), podpis sędziego i podpis właściciela

 4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.

 5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

 6. Psy i suki oceniane są zgodnie z wymaganiami zapisanymi we wzorcach ras i otrzymują kwalifikację hodowlaną na podstawie przepisów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Pies/suka niezakwalifikowany do hodowli na podstawie przesłanek, nie będących wadami dyskwalifikującymi ujętymi we wzorcu rasy, ma prawo przystąpić do dwóch kolejnych przeglądów na podstawie zgody OKH lub, w razie odmowy, na podstawie decyzji GKH działającej jako organ odwoławczy

 7. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.8 niniejszego Regulaminu. Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.

 8. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

 II. OPŁATA ZA PRZEGLĄD HODOWLANY.

 1. Opłatę za przegląd hodowlany ustala Zarząd Główny ZKwP. Od dnia 01.01.2023 r. wynosi ona 350 zł dla psów ras polskich oraz 700 zł dla pozostałych ras.

 Właściciele psów, które na podstawie wyniku pierwszego przeglądu przystępują do niego ponownie, wnoszą opłatę w wysokości 100 zł dla ras polskich oraz 200 zł dla pozostałych ras.

 2. Opłatę pobiera oddział, który organizuje przegląd.

 3. Z pobranej opłaty oddział, który organizuje przegląd, przekazuje do ZG ryczałt w wysokości 100,00 zł za każdego psa (rasy polskie po 50 zł).

 4. Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi bez względu na jego wynik. W przypadku nie zakwalifikowania psa do hodowli na pierwszym przeglądzie OKH może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu psa na przegląd, za który ponownie wnoszona jest opłata.

  III. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU HODOWLANEGO.

 1. Przegląd hodowlany organizowany jest przez Zarząd Oddziału.

 2. Przeglądy powinni przeprowadzać sędziowie międzynarodowi właściwej dla rasy specjalności. Jednakże, celem ścisłego przestrzegania obowiązujących rozporządzeń w okresie trwającej epidemii, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przeglądu hodowlanego przez sędziego krajowego właściwej dla rasy specjalności, w sytuacji, gdy sędzia takiej rangi jest członkiem oddziału organizującego przegląd i jest jedynym sędzią tej specjalności w oddziale. W przypadku konieczności zaproszenia sędziego spoza oddziału, organizatorzy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów i zaproszenia sędziego międzynarodowego.

 3. Miejsce, w którym ma się odbyć przegląd, musi spełniać warunki do oceny psów w statyce oraz w ruchu. Dla ras ocenianych na stole (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych) organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stół do oceny.

 4. Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów, muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19

 5. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.

 6. O terminie i miejscu organizacji przeglądu oddział informuje swoich członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, mediach społecznościowych lub w inny sposób zapewniający szeroki dostęp do informacji. Oddział może organizować dowolną liczbę przeglądów w zależności od potrzeby i możliwości, decyzja w tej sprawie należy do zarządu oddziału.

7. Psy na przegląd zgłaszane są przez hodowców na formularzu (załącznik nr 1), co umożliwia przygotowanie dokumentacji oraz weryfikację psów pod kątem ich prawa do przystąpienia do przeglądu.

 IV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym „Zasadach” rozpatruje Zarząd Oddziału.

 2. Regulamin wprowadzono na podstawie uchwały Zarządu Głównego z dnia 27.04.2020 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny: 22.05.2020 r. i 07.09.2020 r.

***

ZAŁĄCZNIK

1. Do pobrania >>> Zgłoszenie psa/suki do przeglądu hodowlanego <<<

plik w formacie edytowalnych dlatego prosimy o jego wypełnienie na komputerze!

2. Komunikat ZG ZKwP L.Dz. 826/2020 z 29.04.2020

3. Komunikat dotyczący uprawnień hodowlanych po przeglądzie hodowlanych od 01.05.2020 r. >>> Uprawnienia hodowlane <<<